Postępowanie sądowe w sprawie zadłużenia

Postępowanie sądowe w sprawie zadłużenia

W sytuacji, gdy droga polubowna nie osiąga żadnych pozytywnych skutków, zadłużenie może zostać skierowane na drogę sądową. Jest to ostateczny element windykacji.

Co należy zrobić, aby uniknąć postępowania sądowego?

Uniknięcie postępowania sądowego jest możliwe praktycznie w każdej sytuacji. Aby tego uniknąć należy pamiętać kilku kluczowych kwestiach, do których trzeba zaliczyć:

  • odbieranie telefonów od wierzycieli
  • czytanie listów od instytucji, w których staliśmy się dłużnikami
  • pilnowanie terminowych wpłat, które zostały ustalone w drodze windykacji polubownej

Niestety znaczna część dłużników popełnia ten sam błąd, który polega na całkowitym unikaniu jakichkolwiek kontaktów z wierzycielem. Oczywiście należy pamiętać, że brak spłaty zobowiązania finansowego może skutkować nie tylko wszczęciem postępowania sądowego, ale również narastaniem coraz większym kosztów.

Firmy windykacyjne oferują dłużnikom różnorodne możliwości porozumienia na drodze polubownej, które pomogą wyjść na prostą i odetchnąć od ciężaru zadłużenia.

Jak wygląda postępowanie sądowe w sprawie zadłużenia?

Tuż przed oddaniem sprawy do sądu, wierzyciel jest zobowiązany do dostarczenia dłużnikowi wypowiedzenia umowy z natychmiastowym skutkiem wykonalności. Dokument taki musi być wysłany listem poleconym. dzieli się na: nakazowe, upominawcze oraz uproszczone. Jeżeli chodzi o postępowanie nakazowe to charakteryzuje się ono tym, że odbywa się bez udziału żadnej ze stron. Sąd wydaje nakaz zapłaty zarówno na podstawie pozwu, jak i na postawie dodatkowych dokumentów. Dłużnik dowiaduje się o prowadzonym postępowaniu dopiero w chwili doręczenia sądowego nakazu zapłaty. Ma on możliwość wniesienia sprzeciwu od takiego postanowienia, ponieważ w przypadku, gdy tego nie zrobi to nakaz uprawomocni się. Postępowanie upominawcze jest bardzo zbliżone do postępowania nakazowego. Gdyż również odbywa się ono bez udziału stron i zostaje wydany ponowny nakaz zapłaty. Z kolei postępowanie uproszczone charakteryzuje się tym, że kończy się ono wyrokiem. Postępowanie to zostaje przeprowadzone, gdy:

  • wartość roszczenia nie przekracza 10 tysięcy złotych
  • roszczenie wynika z rękojmi, gwarancji, jak również umowy konsumpcyjnej

Czym jest EPU?

EPU jest Elektroniczne Postępowanie Upominawcze, które na szybkie i proste wszczęcie sprawy sądowej z żądaniem zapłaty konkretnej kwoty. Ważną informacją jest także to, że e-Sąd swoją siedzibę ma w Lublinie, ale jest właściwy dla wszystkich spraw o zapłatę.

Dodaj komentarz