Emerytura olimpijska – ile wynosi i komu przysługuje?

Emerytura olimpijska – ile wynosi i komu przysługuje?

Sportowcy całe swoje życie poświęcają ukochanej dyscyplinie, często już od najmłodszych lat swojego życia. Podczas gdy ich rówieśnicy zdobywają kolejne stopnie naukowe a później doświadczenie zawodowe, sportowcy poświęcają czas na treningi odbywające się nawet kilka razy dziennie, wyjazdy na zgrupowania, szkolenia, zawody, igrzyska olimpijskie. Oglądając sportowców w na zawodach czujemy niemniejsze emocje niż ich uczestnicy, niemniej jednak mało kto wie, z jakimi problemami mierzą się zawodnicy po zejściu z podium. Jednym z głównych problemów jakim stawiają czoła sportowcy są problemy finansowe, nie tylko w trakcie trwania kariery sportowej ale przede wszystkim po jej zakończeniu. Jedną z form pomocy polskim sportowcom jest emerytura olimpijska. Z poniższego wpisu dowiesz się czym jest emerytura olimpijska i jakie warunki należy spełnić aby ją otrzymać.

Czym jest emerytura olimpijska?

Emerytura olimpijska jest świadczeniem pieniężnym, przyznawanym sportowcom, którzy osiągnęli minimum olimpijskie i zakwalifikowali się na igrzyska. Świadczenie to jest finansowane z budżetu państwa od 2000 roku dla medalistów Igrzysk Olimpijskich i od 2006 roku dla medalistów Igrzysk Paraolimpijskich oraz Igrzysk Głuchych. Emerytury olimpijskie przyznawane są przez Ministerstwo Sportu i Turystki, aby docenić starania najwybitniejszych polskich sportowców. Wypłacanie emerytury olimpijskiej uregulowane jest w ustawie o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku.

emerytura olimpijska

Kto może otrzymać emeryturę olimpijską?

Aby otrzymać emeryturę olimpijską należy spełnić kilka warunków. Najważniejszym z nich jest zdobycie co najmniej jednego medalu na:

  • Igrzyskach Olimpijskich (zarówno letnich jak i zimowych);
  • Zawodach “Przyjaźń 84”;
  • Igrzyskach Paraolimpijskich (lub zawodach sportowych dla osób niepełnosprawnych odbywających się do 1992 roku);
  • Igrzyskach Osób Głuchych lub zawodach sportowych będących ich odpowiednikiem.

Zdobycie medalu na igrzyskach nie zapewnia jednak otrzymania emerytury olimpijskiej. Istnieje również szereg pozostałych warunków koniecznych do spełniania, aby móc pobierać emeryturę olimpijską. Aby otrzymać świadczenie, sportowiec musi przede wszystkim posiadać obywatelstwo polskie, natomiast może on mieszkać w innym, dowolnym państwie wchodzącym w skład Unii Europejskiej. Dodatkowo sportowiec musi ukończyć 40 rok życia i nie kontynuować zawodowej kariery sportowca. Do uzyskania funduszy z Ministerstwa Sportu i Turystki w formie emerytury olimpijskiej, ważne jest również spełnienia warunków moralnych. Oznacza to, że zawodnik ubiegający się o świadczenie nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. Osoba ta nie może być też pojedynczo ukarana dyskwalifikacją za doping, w wymiarze dłuższym niż 2 lata (24 miesiące), czy też więcej niż jedną karą bez względu na ich wymiar czasowy.

Warto jednak dodać, że po spełnieniu warunków emerytura olimpijska może zostać przyznana zawodnikowi niezależnie od liczby zdobytych krążków olimpijskich, ani ich koloru. Niemiej jednak zdobycie medalu oraz spełnienie szeregu pozostałych warunków wymienionych powyżej, nie determinuje jeszcze faktu przyznania zawodnikowi świadczenia. Każdy sportowiec, starający się o otrzymanie emerytury olimpijskiej, zobowiązany jest do złożenia oficjalnego wniosku.

Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać emeryturę olimpijską?

Emerytura olimpijska przyznawana jest na wniosek zainteresowanego sportowca. Wniosek, w celu ustalenia prawa do otrzymywania świadczenia należy złożyć bezpośrednio do Ministerstwa Sportu i Turystki. Wraz z wnioskiem należy złożyć szereg wymaganych dokumentów, takich jak:

  • zaświadczenie potwierdzające zdobycie medalu wystawione przez Polski Komitet Olimpijski;
  • zaświadczenie o zakończeniu kariery sportowej i zaprzestaniu uczestnictwa w zawodach sportowych z ramienia Polskiego Komitetu Sportowego;
  • zaświadczenie o niekaralności;
  • dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa – np. kopia dowodu osobistego lub paszportu.

Świadczenie w postaci emerytury olimpijskiej, przyznawane jest na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. W przypadku pozytywnej opinii oznaczającej decyzję o przyznaniu świadczenia emerytalnego medaliście olimpijskiego, świadczenie będzie wypłacane dożywotnio, co miesiąc począwszy od momentu przyznania emerytury, jednak nie wcześniej niż od momentu ukończenia przez zawodnika 40tego roku życia.

Jak wyliczyć wysokość emerytury olimpijskiej?

Emerytura olimpijska przyznawana jest na wniosek samego sportowca. Jest to forma uhonorowania sportowca za jego zasługi i jest przyznawana niezależnie od liczby zdobytych medali, czy od sytuacji finansowej wnioskującego. Oznacza to, ze każdy zawodnik po spełnieniu odpowiednich warunków i złożeniu wniosku otrzyma taka samą kwotę świadczenia. Wysokość emerytury olimpijskiej nie jest jednak stała, jej wysokość jest ustalana rok rocznie, z góry według ustalonego schematu. Sposób ustalania wysokości emerytury olimpijskiej bazuje na honorariach członków korpusu służby cywilnej. Kwota ta jest wyznaczana na początku każdego roku budżetowego, po uwzględnieniu w wyliczeniach aktualnych kwot bazowych. Następnie kwota bazowa przeznaczona dla członków korpusu służby cywilnej przemnożona jest przez stały mnożnik wynoszący 1,4.

Ile wynosi emerytura olimpijska?

W 2020 roku, czyli w roku olimpijskim, wynagrodzenie bazowe dla korpusu służb cywilnych wynosiło 2031,96 zł. Stąd też, mnożąc tą kwotę poprzez stałą wartość 1,4 daje świadczenie w wysokości 2844,77 zł. Kwota bazowa dla roku 2021, czyli kiedy odbywały się zawody igrzysk olimpijskich w Tokio, przełożonych z powodu pandemii, była tak sama jak w roku poprzednim.

Warto zaznaczyć ze podana powyżej kwota jest to kwota netto. Od świadczenia emerytalnego dla olimpijczyków nie są odliczane składki na ubezpieczenie zdrowotne ani na ubezpieczenie społeczne. Od 2016 roku przychód ten jest również zwolniony z podatku dochodowego.

emerytura olimpijska

Dodatkowe świadczenia dla sportowców.

W trakcie trwania kariery sportowej, zawodnicy mogą również liczyć na jednorazowe nagrody pieniężne przyznawane przez Ministerstwo Sportu i Turystki. Od 2016 roku, sportowcy za uzyskanie złotego medalu na Igrzyskach Olimpijskich mogą liczyć na 80,5 tys. zł, za srebrny 57,5 tys. zł a za brązowy 46 tys. zł. Dodatkowe nagrody przyznawane są przez Polski Komitet Olimpijski. Wysokość tych nagród została ustalona już przed igrzyskami i były takie same jak w przypadku Igrzysk Olimpijskich rozgrywanych w Rio de Janerio. Po rekordowych w liczbę zdobytych medali igrzyskach w Tokio 2020, polscy sportowcy otrzymali jednorazową nagrodę w wysokości 120 tys. zł za złoty medal, 80 tys. zł, za medal srebrny oraz 50 tys. zł za miejsce na najniższym stopniu podium olimpijskiego.

Inne stawki obowiązują w przypadku sportów zespołowych. Tutaj nagrody wynoszą: 720 tys. zł za złoty medal do podziału na wszystkich członków zespołu oraz 480 tys. zł za srebrny i 300 tys. zł za brązowy medal.

Trudna droga również po zakończeniu kariery.

Często słyszy się o sportowcach, którzy po zakończeniu kariery wciąż pozostali związani z daną dyscypliną, czy to w roli trenera, prezesa klubu czy też dyrektora związku sportowego. Nie każdy jednak może liczyć na pracę po zakończeniu kariery. Kariery sportowe niektórych zawodników zakończyła kontuzja, która uniemożliwiła dalszą pracę ze sportem, inni zmęczeni postanawiają zakończyć definitywnie swoją karierę w danym środowisku. Nie każdy też nada się do roli trenera, od których wymaga się dużo cierpliwości i opanowania, a liczba posad trenerskich jest również zdecydowanie mniejsza niż chętnych na podjęcie się tej roli. Posady trenerskie, w małych klubach sportowych są zazwyczaj zdecydowanie mniej płatne, dlatego też byli sportowcy szukają dodatkowych źródeł dochodu. Kariera sportowca niesie za sobą duże ryzyko ale może również przynieść niebywałe szczęście, zaszczyty i ogrom benefitów w momencie osiągania sukcesów. Dlatego tak ważne jest wsparcie finansowe osób, które całe swoje życie poświęciły na treningi, aby godnie reprezentować nasz kraj na arenie międzynarodowej.

Dodaj komentarz