Czym jest Polska Klasyfikacja Działalności?

Czym jest Polska Klasyfikacja Działalności?

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) to rodzaj zestawienia, w którym pogrupowane zostały różne rodzaje aktywności wykonywanej przez podmioty funkcjonujące na rynku. Każda firma w momencie rejestracji ma obowiązek podania kodów PKD pasujących do rodzaju działalności, którą planuje wykonywać.

Pierwsza wersja Polskiej Klasyfikacji Działalności została stworzona wkrótce po przemianach ustrojowych 1989 r. i z czasem podlegała modyfikacjom. Przepisy o PKD obowiązujące do tej pory weszły w życie w 2008 r.

Do czego służy PKD?

Zapewne wielu przedsiębiorców rejestrując działalność gospodarczą zastanawia się, do czego służą kody, które muszą podawać dokonując np. zgłoszenia do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). PKD ma kilka funkcji:

 • odpowiednie klasyfikowanie w rejestrze REGON (urzędowy rejestr podmiotów gospodarki narodowej),
 • tworzenie zestawień dotyczących zmian w gospodarce narodowej, przedstawianie jej struktury,
 • określanie poziomu rozwoju gospodarczego,
 • tworzenie porównań z gospodarkami innych krajów.

Jak widzimy, PKD służy głównie do zbierania danych statystycznych i analiz. Jest źródłem ważnych danych makroekonomicznych.

Z czego składają się kody PKD?

Polska Klasyfikacja Działalności ma pięć poziomów – od ogólnych sekcji do bardziej szczegółowych podklas. Każdemu odpowiadają odpowiednie symbole.

 1. Poziom pierwszy – SekcjaOznaczony literą, istnieje 21 sekcji.
 2. Poziom drugi – DziałOznaczony cyfrą, w PKD wyróżnionych zostało 88 działów.
 3. Poziom trzeci – GrupaOznaczony cyframi, wyróżniono 272 grupy.
 4. Poziom piąty – KlasaOznaczony cyframi, wyróżniono 615 klas.
 5. Poziom piąty – PodklasaObejmuje 654 elementy. Został wprowadzony w celu wyodrębnienia działalności charakterystycznych dla polskiej gospodarki (ponieważ ogólnie nasz system klasyfikacji jest kompatybilny z podobnymi systemami funkcjonującymi w Europie i na świecie). Jeśli w stosunku do systemu międzynarodowego na poziomie krajowym nie wprowadzono dodatkowego podziału na podklasy, oznacza się to literą Z.

Jak wygląda Polska Klasyfikacja Działalności?

Szczegółową rozpiskę PKD dosyć łatwo można znaleźć zarówno na oficjalnych stronach wielu urzędów, jak również na stronach prowadzonych np. przez firmy doradcze. W internecie znajdują się również wyszukiwarki PKD, dzięki którym po wpisaniu rodzaju prowadzonej przez siebie działalności możemy dowiedzieć się, jaki jest jej kod PKD.

Dla zobrazowania, jak wygląda klasyfikacja, w tym miejscu podamy przykłady kilku sekcji (czyli pierwszego poziomu PKD):

 • Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo;
 • Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie;
 • Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe;
 • Sekcja D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
 • Sekcja E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją;
 • Sekcja F – Budownictwo.

Jak już wspominaliśmy, ogólnie wszystkich sekcji jest 21, ich oznaczenia kończą się na literze U. Do sekcji oznaczonej tą literą klasyfikowane są „Organizacje i zespoły eksterytorialne”. Pod tą nazwą kryją się misje dyplomatyczne działające na terenie Polski (ambasady, konsulaty) oraz agendy instytucji międzynarodowych (np. ONZ).

Przykładowe kody PKD:

 • PKD 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu (Sekcja A),
 • PKD 13.93.Z Produkcja dywanów i chodników (Sekcja C),
 • PKD 43.31.Z Tynkowanie (Sekcja F).

Dodaj komentarz